ابوالفضل کوشکه باغی

ابوالفضل کوشکه باغی (مدیر کنترل کیفی و مسئول آزمایشگاه)

تحصیلات : کارشناسی مواد

سمت : مدیر کنترل کیفی و مسئول آزمایشگاه

سوابق : 12 سال