سید علی باقری

سید علی باقری (مدیرعامل)

تحصیلات : مهندس متالوژی

سمت : مدیرعامل

سوابق : 15 سال

توضیحات